Sākums Privātuma politika

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” (turpmāk – RigaZoo) apstrādā personas datus interneta vietnē www.rigazoo.lv (turpmāk – Interneta vietne) un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – VDAR) prasības.

Interneta vietnes personas datu apstrādes pārzinis: SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, reģ.nr. 40103032521, juridiskā adrese: Meža prospekts 1, Rīga, LV-1014. Kontaktinformācija: tālrunis: 67518409, e-pasta adrese: info@rigazoo.lv

RigaZoo ir izvērtējis katra personas datu apstrādes procesa nepieciešamību. Tāpēc turpmāk informējam Jūs par mūsu personas datu apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem. Apstrādes nolūks raksturo, kāpēc Jūsu personas dati vispār ir nepieciešami, savukārt, apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no VDAR atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.

RigaZoo veic personas datu apstrādi par klientiem – RigaZoo apmeklētājiem, biļešu pircējiem un jaunumu saņēmējiem saskaņā ar turpmāk minēto.

1. RigaZoo apmeklētāju personas datu apstrāde

RigaZoo apstrādā personas datus, kad Jūs:

1.1. iegādājaties biļetes. Šādā gadījumā Jūsu, kā pircēja dati (var tikt apstrādāti  www.bookla.com sistēmā līguma izpildei (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts);

1.2. nopērkot abonementu iesniedzat savus personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) līguma izpildei (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts);

1.3. apmeklējot RigaZoo atsevišķos gadījumos var tikt veikta Jūsu attēla vai video fragmenta uzņemšana, lai uzkrātu RigaZoo vēsturiski nozīmīgus mirkļus vai arī tos publicētu (piemēram, RigaZoo interneta vietnē, sociālajos tīklos). (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts).

1.4. RigaZoo teritorijā un telpās tiek veikta video novērošana iekšējo kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzība, noziedzīgu nodarījumu novēršanai (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts).

2. Personas datu apstrāde komunikācijā ar RigaZoo

RigaZoo apstrādā personas datus, kad Jūs:

2.1. sniedzat savus kontaktinformācijas datus sociālo tīklu kontā, lai risinātu kādu ar RigaZoo pakalpojumu pieejamību saistītu jautājumu. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

2.2. piesakieties abonomentam, Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese, kartes numurs) tiek izmantoti ieejas nodrošināšanai, kā arī aktuālos piedāvājumu nosūtīšanai saskaņā ar Jūsu papildu piekrišanu. Lai apstiprinātu e-pasta adreses izmantošanu jaunumu saņemšanai, RigaZoo lūgs vēlreiz apstiprināt e-pasta adreses izmantošanu (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts). Abonomenta nozaudēšanas un atrašanās gadījumā e-pasta adrese un/vai telefona numurs tiks izmantots, lai atgrieztu Jums abonomentu (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

2.3. apmeklējat interneta vietni www.rigazoo.lv Jums ir iespēja izdarīt izvēli piekrist RigaZoo jaunumu saņemšanai. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

2.4. Ja izmantojat interneta vietnes kontaktformu, Jūsu vārds, e-pasta adrese un ziņojums tiks izmantots jautājuma izskatīšanai un atbildes sniegšanai uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

2.5. Personu, kurām bijušas tiesiskās attiecības ar RigaZoo, personas dati tiek apstrādāti un glabāti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

2.6. RigaZoo var apstrādāt Jūsu personas datus VDAR prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi, vai vēlaties īstenot kādu no VDAR paredzētajām datu subjekta tiesībām. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods.  Apstrādes tiesiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde  (VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts).

3. Personas datu saņēmēju kategorijas

3.1. RigaZoo nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:

3.1.1. nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;

3.1.2. nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei par RigaZoo jaunumiem);

3.1.3. lietotāja personas dati ar interneta vietnes starpniecību tiek nodoti, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai;

3.1.4. RigaZoo ir pienākums nodot datus valsts institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4. Personas datu glabāšanas termiņi

4.1. Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr RigaZoo pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

4.2. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.3. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

4.4. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

4.5. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

5. Datu subjekta tiesības, to īstenošana un ierobežojumi

5.1. Jums ir tiesības pieprasīt RigaZoo piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

5.2. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, to apstrādi vai īstenotu citas tiesības, datu subjekts personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, izvēloties vienu no turpmāk norādītajām iespējām, iesniedz:

5.2.1. rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts RigaZoo;

5.2.2. iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts RigaZoo un nosūtīts uz e-pasta adresi: info@rigazoo.lv  Lai RigaZoo nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

5.3. Ja sniedzāt piekrišanu jaunumu saņemšanai, piekrišanas atsaukumu var veikt tādā kārtībā, kā norādīts katrā komerciālajā paziņojumā

Datu subjekta tiesību ierobežojumi:

5.4. Līdz pakalpojuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies ieejas biļeti vai abonementa beigām, netiks dzēsti personas dati par pircēja veikto pirkumu saistībā ar šādiem mērķiem: krāpnieciska rakstura gadījumos, lai atmaksātu pirkuma vērtību;

5.5. RigaZoo nenodrošina tiesības uz personas datu pārnesamību RigaZoo pakalpojumu rakstura dēļ.

5.6. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie RigaZoo, rakstot uz e-pasta adresi: info@rigazoo.lv. Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050.

6. Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: www.rigazoo.lv.  

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri